Umeldungs-Formulaire Biber

(Kanner am Alter vun 6 bis 8 Joer)

Fir de Moment ass eise Grupp komplett. Dir kënnt ganz gären dëse Formulaire ausfëllen an Iech soumadder op d‘Waardelëscht setzen. Wa bis eng Plaz fräi sollt ginn, wärte mir Iech kontaktéieren. Wa keng Plaz sollt fräi sinn, hudd dir awer sëcher eng Plaz fir dat next Joër!

Mat beschte Scoutsgréiss, Är Biberfamill

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field

Tuteur 1

Select an option
Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field

Tuteur 2

Select an option
Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field

Select an option

Menu